Bảng giá dịch vụ kế toán thuế

Bảng giá dành cho loại hình công ty Thương mại

 • Kế toán được làm đồng bộ trên một hệ thống phần mềm kế toán online.
 • Toàn bộ chứng từ sẽ được số hóa và lưu trữ trên cloud.
 • Chúng tôi sẽ tư vấn thuế cho bạn ngay sau khi có chứng từ phát sinh.
 • Tất cả các báo cáo, phân tích đều xem được tức thời trên phần mềm.
Đầu mục công việc Không hóa đơn <= 10 hóa đơn 11->20 hóa đơn 21->30 hóa đơn >30 hóa đơn
Quyết toán thuế x x x x x
Tư vấn chi phí hợp lệ - x x x x
Nộp tờ khai thuế x x x x x
Nhận chứng từ online - x x x x
Giải trình cơ quan thuế x x x x x
In sổ sách và các loại chứng từ x x x x x
Giá 1 năm 450.000 VND X 12 850.000 VND x12 1.350.000 VND x12 1.900.000 VND x12 liên hệ
Giá 1 tháng 500.000 VND 1.000.000 VND 1.500.000 VND 2.000.000 VND liên hệ
Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử

Bảng giá dành cho loại hình công ty Dịch vụ

 • Kế toán được làm đồng bộ trên một hệ thống phần mềm kế toán online.
 • Toàn bộ chứng từ sẽ được số hóa và lưu trữ trên cloud.
 • Chúng tôi sẽ tư vấn thuế cho bạn ngay sau khi có chứng từ phát sinh.
 • Tất cả các báo cáo, phân tích đều xem được tức thời trên phần mềm.
Đầu mục công việc Không hóa đơn <= 10 hóa đơn 11->20 hóa đơn 21->30 hóa đơn >30 hóa đơn
Quyết toán thuế x x x x x
Tư vấn chi phí hợp lệ - x x x x
Nộp tờ khai thuế x x x x x
Nhập chứng từ online - x x x x
Giải trình cơ quan thuế x x x x x
In sổ sách và các loại chứng từ x x x x x
Giá 1 năm 450.000 VND x12 850.000 VND x12 1.350.000 VND x12 1.900.000 VND x12 liên hệ
Giá 1 tháng 500.000 VND 1.000.000 VND 1.500.000 VND 2.000.000 VND liên hệ
Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử

Bảng giá dành cho loại hình công ty Xây dựng

 • Kế toán được làm đồng bộ trên một hệ thống phần mềm kế toán online.
 • Toàn bộ chứng từ sẽ được số hóa và lưu trữ trên cloud.
 • Chúng tôi sẽ tư vấn thuế cho bạn ngay sau khi có chứng từ phát sinh.
 • Tất cả các báo cáo, phân tích đều xem được tức thời trên phần mềm.
Đầu mục công việc Không hóa đơn <= 10 hóa đơn 11->20 hóa đơn 21->30 hóa đơn >30 hóa đơn
Quyết toán thuế x x x x x
Tư vấn chi phí hợp lệ - x x x x
Nộp tờ khai thuế x x x x x
Nhận chứng từ Online - x x x x
Giải trình cơ quan thuế x x x x x
In sổ sách và các loại chứng từ x x x x x
Giá 1 năm 450.000 VND x12 850.000 VND x12 1.350.000 VND x12 1.900.000 VND x12 liên hệ
Giá 1 tháng 500.000 VND 1.000.000 VND 1.500.000 VND 2.000.000 VND liên hệ
Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử

Bảng giá dành cho loại hình công ty Sản xuất

 • Kế toán được làm đồng bộ trên một hệ thống phần mềm kế toán online.
 • Toàn bộ chứng từ sẽ được số hóa và lưu trữ trên cloud.
 • Chúng tôi sẽ tư vấn thuế cho bạn ngay sau khi có chứng từ phát sinh.
 • Tất cả các báo cáo, phân tích đều xem được tức thời trên phần mềm.
Đầu mục công việc Không hóa đơn <= 10 hóa đơn 11->20 hóa đơn 21->30 hóa đơn >30 hóa đơn
Quyết toán thuế x x x x x
Tư vấn chi phí hợp lệ - x x x x
Nộp tờ khai thuế x x x x x
Nhập chứng từ online - x x x x
Giải trình cơ quan thuế x x x x x
In sổ sách và các loại chứng từ x x x x x
Giá 1 năm 450.000 VND x12 850.000 VND x12 1.350.000 VND x12 1.900.000 VND x12 liên hệ
Giá 1 tháng 500.000 VND 1.000.000 VND 1.500.000 VND 2.000.000 VND liên hệ
Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử Đăng ký dùng thử

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

111111111111111111

Đang đăng ký thông tin...